Nhạc

Nhạc: Ẩm Túy
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Ẩm Túy 

 

Am Tuy Song Chieu