Nhạc

Nhạc: Ẩm Túy
Lời: thơ Lê Khánh Luận
Trình bày: Ẩm Túy Am Tuy Truong Lang Xua