Nhạc

Bài hát này được viết trong thời điểm Trung Quốc  cài đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Xin gui tấm lòng về biển đảo của tổ quốc để cùng các anh, chị, bạn bè sẻ chia.
NS Thế Tuyên - Quy Nhơn.​