Nhạc

Bữa nay trời mưa, ngồi không nhớ lan man, có những ngày ở nội trú, bên cạnh giòng sông, chiều về ngồi trong phòng nhìn ra, ôi, nhớ nhà ... Có điều, bây giờ ngồi đây, hơn ba mươi năm sau, ngồi nhớ lại ... những ngày nội trú ...