Nhạc

Có những ngày túy lúy say sưa họa với bạn bè, bài nhạc chính nó không là gì cả, nhưng gợi lại bao nhiêu ngày chia xẻ, bây giờ nghe lại thấy vui vui :-)