Đây là video cho ba của tôi, ông Nguyễn Mộng Giác. Con thương ba nhiều lắm.
Nguyễn Thụy Vũ