Nhạc

Nhạc: Lê Minh Hải
Lời: Thơ Phạm Quang Tiễn
Trình Bày: Quang Minh

  

trở lại dòng xưa, lê minh hải